جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ - 2024.04.12
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند آرشیو قدیمی تبرستان

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هاسگ ها و آدم ها. فرشته مولوی.

زنان خاندان عصر تیموری. لیلا محمدی. ویراسته سعیدرضا علی عسگری.

مازندران . وحید ریاحی.

شناخت سرزمین چهارمحال. کریم نیکزاد امیرحسینی.

بنیادهای اسطوره و حماسه ‌ی ایران‌: شانزده گفتار در اسطوره ‌شناسی و حماسه ‌پژوهی‌‌ی سنجشی‌. جهانگیرکوورجی کویاجی. گزارش و ویرایش جلیل دوستخواه. با پیوست دو نقد روش ‌شناختی از مهرداد بهار.

ژیا: ترانه های زنان زاگرس. بازسرایی ساسان والی زاده.

جغرافیای تاریخی اهلم. قوام الدین بینایی.

دریچه ای بر رسم ها، نقل ها، آیین ها و نمایش های مازندران. جهانگیر نصری اشرفی.[برای حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران و شهرداری ساری. با دیباچه سینا دلشادی].

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim