نامه سرگشاده دانشجويان دانشگاه بابلسر به مردم آزاديخواه جهان!

 

از انسانيت ما دفاع کنيد!

 

ما اين نامه را خطاب به شما سازمانهاى مدافع حقوق بشر٬ به سنديکاها و سازمانهاى کارگرى٬ به پارلمانها و نهادهاى دانشجوئى٬ به سازمانهاى زنان٬ و به بشريت آزاده و متمدن مينويسيم!

 

در چند روز اخير اعتراضات برحق ما براى حقوق مان با موج دستگيرى همکلاسيهای ما و دانشجويان مواجه شده است. بيش از بيست دانشجو توسط نيروهاى امنيتى دستگير و زندانى شدند. و اين تنها شامل حال ما نشده است. فعالين کارگرى در اين يکماه مرتب دستگير شدند. آخرين مورد آقاى محمود صالحى در سقز است که فقط از حقوق برسميت شناخته شده کارگرى در سطح جهان دفاع کرده است. تعدادى از فعالين جنبش زنان هنوز در زندان هستند و دستگيرى و احضار فعالين حقوق زنان ادامه دارد. زنان و کودکان زيادى در انتظار حکم اعدام هستند. در کنار اينها فقر و محروميت و گرانى ناشى از تحريم اقتصادى گلوى مردم را ميفشارد و زندگى را برايشان سخت تر از پيش کرده است. کابوس جنگ مردم را در بلاتکليفى و ترس نگاهداشته و دست دولت را در اعمال محدوديت مردم بازتر کرده است.  فقر و بيکارى و ناامنى اقتصادى بيداد ميکند. مبارزه ما اما ادامه دارد.

 

حرف ما همان است که دانشجويان دانشگاههاى ايران در ۱۶ آذر روز دانشجو زدند! زنان و مردان در اجتماعات و قطعنامه هاى هشت مارس زدند! کارگران در تظاهراتها و اعتصابهايشان زدند! ما انسانيم! هويتمان جهانى و انسانى است! ما با کسى سر جنگ و خصومت نداريم! ما براى همگان خوشبختى و سلامتى و آموزش و رفاه ميخواهيم! ما ميخواهيم تبعيض جنسى خاتمه پيدا کند و برابرى زن و مرد متحقق شود! ما حق داريم حرف بزنيم٬ اعتراض کنيم٬ نقد کنيم٬ اجتماع کنيم! مگر دنيا به مدنيت و حقوق انسانى نرسيده است؟ ما ميخواهيم مثل انسان زندگى کنيم و از همنوعانمان در سراسر جهان انتظار حمايت و همبستگى داريم! متاسفانه دنياى امروز دنياى مرزها و دولتها و هويتهاى محلى و کشورى است٬ اما يادمان باشد که همه ما انسانيم و هويت جهانى و بشرى داريم! حق داريم که زندگى کنيم و حرمت انسانى داشته باشيم! ما دستمان را بسوى قلبهاى شما دراز ميکنيم! از ما حمايت کنيد!

 

* خواهان آزادى فورى همکلاسيهاى ما در دانشگاه بابلسر و آزادى همه دانشجويان دستگير شده شويد!

* خواهان پرداخت حقوق معوقه کارگران و برسميت شناسى حق تشکل و اعتراض و اعتصاب و قرارداد دسته جمعى آنها شويد!

* خواهان آزادى فعالين حقوق زن و برسميت شناسى آزادى پوشش و حقوق برابر زنان و مردان شويد!

* خواهان حق زندگى ايمن٬ حقوق سياسى و اجتماعى٬ حرمت و رفاه ما شويد!

* خواهان پايان دادن به تحريم اقتصادى٬ نفى جنگ و تروريسم٬ و حمايت از مردم در ايران شويد!

 

مردم آزاده جهان!

ما دنيائى عارى از جنگ و نفرت و بمب و فقر و اختناق و بيحرمتى انسانها را آرزو داريم! ما به همبستگى انسانى ارج ميگذاريم! همبستگى انسانى مرز نميشناسد!

مردم آزادیخواه و برابری طلب ، فعالین اجتماعی و سازمان های مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا، با امضا این نامه از ما حمایت کنید و آن را برای آدرس های زیر ارسال کنید:

سازمان بین المللی کارگران : ilo@ilo.org

فکس و ای میل  امنستی در انگلستان : +44 20 7033 1503 ، sct@amnesty.org.uk

رئیس جمهوری ایران دکتر احمدی نژاد dr-ahmdinejad@president.ir

 

دانشجويان دانشگاه بابلسر- ايران

  ۲۸ فروردین ۸۶

http://openletterbaboluniv.blogfa.com/

 http://babolsaruniv.blogfa.com/

babolsaruniv@gmail.com

امضای حمایتی خود را به آدرس ای میل وبلاگ ماهم بفرستید

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

To:  freedom

Open letter of students of Babolsar University - Iran to the people of the world!

Defend our human rights!

We write this letter to all human rights organisations, trade unions, parliaments, students’ organisations, women’s organisations and the civilised humanity.

Following our protest movement, in the last few days a new wave of arrests of our student colleagues has started. More than 20 students have been arrested and jailed by the security forces. Even workers’ activists have been jailed too. The latest is the case of Mr. Mahmood Salehi in Sagez who is well known for his defence of workers’ rights. A few women activists are also in jail. These arrests continue and happen every day. As though this was not enough, we are faced with poverty, lack of rights and inflation resulting from economic sanctions. Life is harder than any other time and people are being suffocated. The nightmare of possible war has left people with fear and lack of security and has given opportunity to the government to impose yet more restrictions on people. The level of poverty and economic insecurity is horrendous. Our struggle continues.

We say the same thing as University students said on 16th Azar, Students’ Day! The same as women and men said on 8th March! Workers said in their strikes and demonstrations! We want happiness, health, education and welfare for all! We demand an end to gender discrimination! We want equality between men and women! We have the right to speak out, protest, criticize and organise! Has the world not gained civilization and human rights? We want to have a life fit for human beings and want people of the world to support us! Unfortunately, today’s world is divided by borders and nation identity. However, we must remind ourselves that we all posses universal human identity. We have the right to live like humans and enjoy human values and respect! We are reaching your hearts! Support us! Make our demands yours!
• Demand the immediate release of our fellow students in Babolsar University and the release of all students!
• Demand the payment of over due salaries of workers and the right of organisation, protest, strike and collective bargaining for workers!
• Demand the release of all women activists and the right of clothing and equality between men and women!
• Demand a secure life, political and social rights, respect and welfare for all!
• Demand an end to economic sanctions, war and terrorism; and support the struggle of people in Iran!

People of the world!
We wish for a world void of war, hatred, bombs, poverty and dictatorship! We respect and appreciate human solidarity! Human solidarity has no borders!
To all freedom loving and egalitarian people, to all social activists and human rights defenders: support us by signing our petition. Send a copy of your support to the following addresses:


International Labor Organization at ilo@ilo.org

Fax & email: Amnesty International in England: + 44 20 7033 1503 and sct@amnesty.org.uk

Iran’s President: Dr. Ahmadinejad
Dr-ahmadinejad@president.ir

Send a copy to us at:
http://babolsaruniv.blogfa.com/
babolsaruniv@gmail.com


Students at Babolsar University- Iran (17 April 2007)

--------------------------------------------------------