برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه "  اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

   کارنامه اهل قلم  تبرستان / مازندران

 

  در این بخش کتاب هایی را  پیش رو نهاده ام که پدیدآورندگانشان( نویسنده ، سراینده، مترجم ،گردآورنده ویا کوشنده )

از مردم تبرستان / مازندران هستند. بر این باورم که برای شناخت درست تاریخ فرهنگی تبرستان، باید کارنامه اهل قلم

را گرد آورد و بی سانسور دینی وسیاسی در نسک خانه جای داد.

  برآنم کارنامه جان باختگان و درگذشتگان فرهنگ و هنر مازندران، دوره شوم جمهوری فقها راسوا نمایم و نمایشگاه

درخوری ، به نام یکایک رفتگان بیارایم.

 نا گفته نماند چنانچه کتابی در زمینه سرزمین و مردم تبرستان دیرین و مازندران امروزی باشد، در جای خود می آید.

 آنچه را که تاکنون گردآورده ام در دو دسته گنجانده ام:

1- از دیرباز تا امروز

2- کارنامه درگذشتگان قلم از1979م/ 1358 خ تاکنون