ا

 

برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کارنامه اهل قلم  تبرستان / مازندران

2- درگذشتگان قلم از1979م /  1358خ تاکنون

-----------------------------------------

 

 

       از کارنامه مصطفی احمدزاده ( فرساد)

                    ****

  التدوين في احوال جبال شروين (تاريخ سوادكوه مازندران). محمد حسن اعتمادالسلطنه. تصحيح و پژوهش مصطفی احمدزاده.     PDF   

 

       از کارنامه پرویز اوصیاء

                    ****

   زندان توحیدی.( " قصر در بهار آزادی!"). [ با نام خود ساخته  ا. پایا  ].        PDF1     PDF2    

   سه قطعه برای سه موقعیت. ساموئل بکت. ترجمه پرویز اوصیاء.        PDF

    

       از کارنامه ابوتراب باقرزاده

                    ****

  ادبیات از نظر گورکی. ماکسیم گورکی. ترجمه ابوتراب باقرزاده.     PDF

  جنگل. اپتون سينکلر. ترجمه ابوتراب باقرزاده.      PDF   

  گفتارهائی در باره تربیت فرزندان. آنتون سیمونویچ ماکارنکو. ترجمه ابوتراب باقرزاده.             PDF

       

      از کارنامه شروین باوند ( آریا پارت)

                    ****

  فرمانفرمائی در سپهر فیلزوفی نژاد. آریا پارت.    PDF

 

       از کارنامه محمد حرمتی پور

                    ****     

PDF                درباره ی شرایط عینی ی انقلاب. محمد حرمتی پور؛ اشرف دهقانی.  

 

      از کارنامه محمد تقی دانش  پژوه

                    ****

  

  آثار درویش محمد طبسی. به کوشش ایرج افشار؛ محمد تقی دانش پژوه.           PDF

  استر آباد نامه. به کوشش مسیح ذبیحی. با همکاری ایرج افشار؛ محمد تقی دانش پژوه.        PDF 

  بستان العقول فی ترجمان المنقول. محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری. به کوشش محمد تقی دانش پژوه؛ ایرج افشار.     PDF

  تاریخ الوزراء نجم الدین ابوالرجاء قمی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه.       PDF

  تحفة المحبین (در آئین خوشنویسی و لطایف معنوی آن). یعقوب بن حسن سراج شیرازی. به اشراف  محمد تقی دانش پژوه. به کوشش  

   کرامت رعنا حسینی؛ ایرج افشار.     PDF

  ت‍ح‍ف‍ه‌ (در اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌). از م‍ت‍ون‌ ف‍ارس‍ی‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌. به اهتمام محمدتقی دانش پژوه.       PDF

  ترجمه جاویدان خرد مشکویه رازی. شرف الدین عثمان بن محمد قزوینی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه.     PDF

  جام جهان نمای:ترجمه کتاب التحصیل از بهمنیار بن مرزبان. تلمیذ ابن سینا. به اهتمام عبدالله نورانی؛ محمدتقی دانش پژوه.       PDF

  جامع الحکمة. افضل الدین محمد مرقی کاشانی (بابا افضل کاشانی). ویراسته محمدتقی دانش پژوه.     PDF

  حل مشکلات معینیه. خواجه نصیرالدین طوسی. با دیباچه محمد تقی دانش پژوه.     PDF

  دو رساله در اخلاق:1 مکارم اخلاق،2 گشایش‌ نامه. رضی‌الدین ابوجعفرمحمد نیشابوری؛ منسوب به خواجه نصیر طوسی.

  به کوشش محمد تقی دانش پژوه.    PDF

   دو رساله درباره آثار علوی. زین الدین عمر بن سهلان ساوجی؛ شرف  الدین  محمد مسعودی مروزی. به کوشش

   محمدتقی دانش پژوه.      PDF

  روزبهان نامه. به کوشش محمد تقی دانش پژوه.      PDF

  زبدة التواریخ: بخش فاطمیان و نزاریان.ساخته 700. جمال الدین ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی مورخ حاسب. به کوشش محمد تقی دانش پژوه.     PDF

  سوانح الافکار رشیدی. رشیدالدین فضل الله همدانی. به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه.    PDF

  شرح فصوص الحکمة منسوب به ابونصر فارابی. از محمدتقی استرآبادی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه.        PDF

  فصول. خواجه نصیر الدین طوسی، محمد بن حسن جهرودی طوسی. ترجمه تازی رکن الدین محمد بن علی گرگانی استرابادی.

 به کوشش محمد تقی دانش پژوه.    PDF       

   PDF      مجمل الحکمه: ترجمه ‌گونه‌ای کهن از رسائل اخوان الصفا.؟.  به کوشش محمد تقی دانش پژوه؛ ایرج افشار.

 مداومت در اصول موسیقی ایران: نمونه‌ای از فهرست آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در غناء و موسیقی. محمدتقی دانش پژوه.  PDF 

  معتقد الامامیه: متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم. ؟ دی‍ب‍اچ‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه. زیرنظر محمد

 مشکوة.     PDF

  مفتاح الطب و منهاج الطلاب ( کلید دانش پزشکی و برنامه و دانشجویان آن). ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو. به اهتمام مهدی

 محقق؛ محمدتقی دانش پژوه.      PDF

  مناقب الصوفیه: از نوشته های قرن ششم هجری. قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر عبادی مروزی. به کوشش محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار.

   [ نام دیگر: مناقب الصوفیه عبادی]      PDF

  نوادر التبادر لتحفة البهار. شمس الدین محمد بن امین الدین ایوب دنیسری. به کوشش محمد تقی دانش پژوه؛ ایرج افشار.      PDF

 یواقیت‌ العلوم و دراری‌ النجوم. ؟.  به تصحیح محمدتقی دانش پژوه.       PDF

 

    از کارنامه کاوه دهگان

                    ****

    اخگر انقلاب‌ها(مجموعه مقالات تاریخی).       PDF

    از ولگردی تا دیکتاتوری. ویلیام شایرر.به همراه سرگذشت عجیب موسولینی.میلتون براکر. ترجمه کاوه دهگان.       PDF

        PDF2          ظهور و سقوط رایش سوم. ویلیام شایرر. ترجمه کاوه دهگان. 2جلد.       PDF1

   هنر چیست؟ لئون تولستوی. بضمیمه حواشی و توضیحات لازم بقلم مترجم. ترجمه کاوه دهگان.     PDF 

        

      از کارنامه محمد زهری

                    ****

    برای هر ستاره. مجموعه اشعار محمد زهری( 1373- 1305 ).            PDF

   شبنامه ( مجموعه شعر). محمد زهری.[ نام دیگر: شبنامه و قطره‌های باران (مجموعه شعر کوتاه)].    PDF

    مشت در جیب ( مجموعه شعر).          PDF  

  

     از کارنامه فرامرز سلیمانی

                    ****

    اسپانیا در قلب ما. پابلو نرودا. ترجمه فرامرز سلیمانی؛ احمد کریمی حکاک.    PDF

     بلندیهای ماچوپیچو. ترجمه فرامرز سلیمانی؛ احمد کریمی حکاک.   PDF  

     خط ها ونقطه ها: 1354- 1348.     PDF  

     در مدح لیوان آب پرتقالی تنها( سرود سوم رویا-2).    PDF

      سبز و سپید و سرخ:(از شعرهای 99-1990).     PDF

      سرود اعتراض. پابلو نرودا. ترجمه فرامرز سلیمانی؛ احمد کریمی حکاک.     PDF

     شبانه ی باغ سنگی.     PDF

     شعر، شهادت است: نقد و بررسی شعر انقلاب.     PDF

     هرمان هسه و دگردیسی شاعر. مقدمه و ترجمه فرامرز سلیمانی.     PDF     

    

     از کارنامه حسن شهباز

                    ****

     سیری در بزرگ ترین کتاب های جهان. 4جلد.    PDF1    PDF2     PDF3    PDF4

    غرور و مصیبت: برگ هایی از دفتر زندگانی.     PDF  

  کجا می روی؟ هنریک سینکیویچ. ترجمه حسن شهباز.      PDF      

 

      از کارنامه حامد شهیدیان

                    ****

   PDF   نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی. حامد شهیدیان. ویراستار ناصر مهاجر.        

 

     از کارنامه عبدالرحیم صبوری

                    ****

    سخنی با رفقا درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران.        PDF

    نقدی بر مصاحبه( طرحی از وظایف).           PDF         ویرایش2  PDF    چاپ سازمان19بهمن    PDF

    نگاهی به:( مصاحبه رفیق اشرف دهقانی ).        PDF

    وظایف تاکتیکی. [درآغاز چکیده ای از زندگی نامه کاووس تور سوادکوهی را آوردند.].          PDF   

 

        از کارنامه احسان طبری

                      ****

   آموزش فلسفه علمی (بنیاد آموزش انقلابی).        PDF

   از دیدار خویشتن. یادنامه ی زندگی. به کوشش و ویرایش محمدعلی شهرستانی.     PDF

   از میان ریگ ها و الماس ها . ترانه های خوابگونه.         PDF

   ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی.    PDF   

   الفبای مبارزه.     PDF   

   با پچپچه پاییز: نثر شاعرانه در چهارده بند.    چاپPDF1361         چاپPDF1381       چاپPDF1390

   برخی انـدیـشه ها درباره دیالکتیک.       PDF

   برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران .      PDF

   پنجابه .          PDF

  تاریخ یک بیداری .          PDF

   تئوری سیستم ها و اصول دیالک تیک.            PDF

   جامـعـه ایـران در دوران رضا شاه .           PDF

  جامعه و جامعه شناسی.                PDF

   جستار هایی از تاریخ .            PDF

   چند گفتار درباره ی زایش و تکامل تئوری انقلابی .            PDF

   چهره ی خانه و رانده ی ستم.      چاپ انجمن دوستدارا                           PDF    چاپ راه توده            PDF  ن

   چهره یک انسان انقلابی .             PDF

   خانواده برومند.    PDF

   داستان و داستان نگاریگفتگویی با احسان طبری.         PDF

   دانش و بینش.                 PDF

  در باره اسلوب هوریستیک و برخی مسائل تئوری احتمالات  چاپ حزب توده    PDF           چاپ انجمن دوستداران      PDF

   درباره سیبرنتیک یا دانش گردانش.             PDF

  درباره سیستم و برخورد سیستمی.        PDF                                        

   در باره منطق عمل.             PDF

   درس های پیکار.              PDF

    دهه نخستین.              PDF

   راهی از بیرون به دیار شب.          PDF

   سطح امروزین فلسفه .               PDF

   سفر جادو.                PDF

   سیر تـکوین ماده و شعور .            PDF 

   شکنجه و امید.              PDF

  

   شکنجه های رضا خان قلدر: یادداشتهای زندان. احسان طبری ( ا. آهن).[در مقدمه آمد که این نوشته ها نخست در روزنامه مردم چاپ شده بود].    PDF

  شمه ای درباره شناخت ایران و جهان. احسان طبری.     PDF

   شمه ای در باره نشانه شناسی یا سمیوتیک.              PDF

   شناخت و سنجش مارکسیسم.      PDF

   فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری.     2چاپ.   نمونه1    PDF                نمونه2    PDF 

    فرهاد چهارم.             PDF

    قصه ی شغال شاه.              PDF

     کژراهه.         PDF 

    گزیده ای از آثار رفیق احسان طبری.         PDF

    گفتمان روشنگردر باره اندیشه های بنیادین. به کوشش علی زینتی. [مناظره مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش].      PDF

   گفتگویی با احسان طبری درباره داستان و داستان نگاری. احسان طبری. [ نام دیگر: درباره داستان و داستان نگاری].    PDF 

    گئومات.               PDF

    مارکسیسم- لنینیسم به زبان ساده (الفبای مبارزه).           PDF

    مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان.             PDF

     منتخب مقالات احسان طبری.            PDF

     نقدی بر تئوری همگرایی.      PDF

     نوشته‌های فلسفی و اجتماعی. 2جلدی.     PDF1      PDF2 

     نیروی سوم. [ این کتاب را ازنوشته های احسان طبری می دانند].         PDF

 

  

        از کارنامه محمد عاصمی

                    ****

   ایران در یکصد وسیزده سال پیش: بخش نخست، اصفهان. ارنست هولتسر. تهیه و ترجمه محمد عاصمی.      PDF

   سیما جان. مجموعه نامه هائی از محمد عاصمی. با نامه ئی از محمود تفضلی.      PDF

 

 

   

        از کارنامه عطاالله فریدونی

                   ****

   تو آخرین گل صبحی.          PDF

   رایحه درد.  با مقدمه نصرت رحمانی.           PDF

 

         از کارنامه غلامرضا کبیری

       با نام های ادبی " دریا" و " سحر"

             ****

  "تلاونگ تی تی ها" و "شکوفه های سحر"      PDF

  زمزمه هایی از شهر بی خزان من، ساری.        PDF

   

        از کارنامه مرتضی کلانتریان

                    ****

  بشریت و حاکمیت ها: سیری در حقوق بین الملل. مونیک شمیلیه- ژاندرو. ترجمه مرتضی کلانتریان.     PDF

  دایی من بنژامن. کلود تیلیه. مقدمه و حواشی آلفرد مالبلان. ترجمه مرتضی کلانتریان.      PDF

  رؤیا و تاریخ ( آمریکا در دو قرن). کلود ژولین. ترجمه مرتضی کلانتریان.      PDF

  سیمای زنی در میان جمع. هاینریش بل. ترجمه  مرتضی کلانتریان.      PDF

  مرگ کثیف. پییر- ژان رمی. ترجمه مرتضی کلانتریان.      PDF

  نقش زور در روابط بین الملل. آنتونیو کاسه سه. ترجمه مرتضی کلانتریان. ویراستار محمود متحد.      PDF

  نقطه ی ضعف. آنتونیس ساماراکیس. ترجمه مرتضی کلانتریان.      PDF

  وجدان زنو. ایتالو اسووو. ترجمه  مرتضی کلانتریان.      PDF

 

       از کارنامه محمد یوسف کیانی

                    ****

  پایتخت های ایران ( فارسی و انگلیسی). به کوشش محمد یوسف کیانی. ویراستار عبدالله فقیهی.     PDF

  تخت سلیمان. علی اکبر سرافراز. با همکاری محمد یوسف کیانی.    PDF

  سفال ایرانی: بررسی سفالینه های ایرانی مجموعه نخست وزیری. محمد یوسف کیانی.    PDF

  فهرست کاروانسراهای ایران. محمد یوسف کیانی؛ ولفرام کلایس. 2جلد. جلد1.    PDF

  کاروانسراهای ایران ( فارسی و انگلیسی). محمد یوسف کیانی؛ ولفرام کلایس.   PDF

  معماری تيموری در ايران و توران. دونالد ويلبر؛ ليزا گلمبک [ و دیگران]. ترجمه کرامت الله افسر؛ محمد یوسف کیانی.     PDF

  معماری و شهر سازی ایران به روايت تصوير. محمد یوسف کیانی.    PDF

 

       از کارنامه محمد کاظم گل باباپور

                    ****

  نصاب مازندرانی. به نظم درآورده امیر مازندرانی /  ساروی( امیر تیمور قاجار). نویسنده دیباچه و ناشر محمد کاظم گل باباپور.     PDF 

     

       از کارنامه شاهرخ مسکوب 

                    ****

  ارمغان مور: جستاری در شاهنامه.     PDF

   افسانه های تبای. سوفوکلس. ترجمه شاهرخ مسکوب.     PDF 

   بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام . با نام م. کوهیار.   PDF 

   PDF      پرومته در زنجیر. اشیل. ترجمه شاهرخ مسکوب.  

   تن پهلوان و روان خردمند: پژوهشهایی تازه در شاهنامه. ویراسته شاهرخ مسکوب.      PDF

   چند گفتار در فرهنگ ایران.      PDF

   خواب و خاموشی. شاهرخ مسکوب.      PDF

        خوشه های خشم. جان اشتن بک. ترجمه شاهرخ مسکوب؛ عبدالرحیم احمدی.      PDF   

   داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع. شاهرخ مسکوب.      PDF

   درآمدی به اساطیر ایران. شاهرخ مسکوب. ویراسته علیرضا جاوید. با یادداشت حسن کامشاد.       PDF

   درباره‌ جهاد و شهادت. با نام کسرا احمدی.        PDF

   در کوی دوست. شاهرخ مسکوب.        PDF 

   روزها در‌ راه. شاهرخ مسکوب. 2جلد.   PDF1      PDF2  

   سفر در خواب. شاهرخ مسکوب.      PDF

    سوگ سیاوش ( در مرگ و رستاخیز).      PDF

    سوگ مادر. شاهرخ مسکوب. به کوشش حسن کامشاد.       PDF

   شاهرخ مسکوب و افسانه‌ سیاوش [میزگرد شاهرخ مسکوب؛ مهرداد بهار, ناصر پاکدامن؛ امیرحسین جهانبگلو؛

   داریوش شایگان و محمدرضا شفیعی کدکنی].       zip

   شکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها نوشتارها. شاهرخ مسکوب.     PDF

   کتاب مرتضی کیوان. به کوشش شاهرخ مسکوب.     PDF

   گفت و گو در باغ. شاهرخ مسکوب.    PDF

   مسافرنامه. شاهرخ مسکوب.        PDF

  مقدمه ای بر رستم و اسفندیار. شاهرخ مسکوب [ م.بهیار).      PDF  

  ملیت و زبان. شاهرخ مسکوب.    PDF

 هویت ایرانی و زبان فارسی.           PDF

 

        از کارنامه علی اکبر مهجوریان نماری

  باورها و بازی های مردم آمل. علی اکبرمهجوریان نماری.    PDF

 

               ****

 

        از کارنامه علی مهدیان

               ****

  پدیار( جنگل ). علی مهدیان. به کوشش جهانگیر نصری اشرفی.          PDF

 

      از کارنامه یحیی نوری

               ****

  خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری و قادیانیگری.          PDF

 

       از کارنامه مختار نیک نژاد

               ****

   خاطرات جنگل. مختار نیک نژاد.[ چریک فدایی. از مردم نور].        PDF

 

      از کارنامه ابوذر ورداسبی

               ****

    

       ایران در پویه تاریخ.   PDF

   سرخ جامگان و نمدپوشان.تحلیلی کوتاه از جنبش خرم دینان و نهضت حروفیان. PDF   

       شکنجه موقوف! و شریعت در قربانگاه قدرت   PDF

       علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران.   PDF

       نمد پوشان. تحلیلی کوتاه از جنبش حروفیان.   PDF

 

 

      از کارنامه هوشنگ وزیری

               ****

  انقلاب یا اصلاح. گفتگو با: هربرت مارکوزه .کارل ر.پوپر. ترجمه هوشنگ وزیری.     PDF

    زندگی من. لئو تروتسکی. ترجمه هوشنگ وزیری.     PDF

  علم اقتصاد. ارنست ماندل/ مندل. ترجمه هوشنگ وزيرى.     PDF

  يادداشتهاى روزانه. لئو تروتسکی. ترجمه هوشنگ وزیری.     PDF

 

     از کارنامه قاسم هاشمی نژاد

               ****

  خواب گران. ریموند چندلر. ترجمه قاسم هاشمی نژاد.     PDF

  خیرالنساء ( یک سرگذشت).        PDF

  عشقنامه ی ملیک مطران؛ یک فیلمنامه.       PDF

    فیل در تاریکی.        PDF

  کارنامه ی اردشیر بابکان از متن پهلوی.      PDF

  

     از کارنامه سلمان هراتی

               ****

دری به خانه خورشید ( مجموعه شعر).      PDF

 

 از کارنامه حسن هنرمندی

               ****

آندره ژید و ادبیات فارسی.    PDF

برگزیده شعرهای دکتر حسن هنرمندی.       PDF

بنیاد شعر نو در فرانسه: رمانتیسم، سمبولیسم، پارناس، دادائیسم، سورئالیسم و پیوند آن با شعر فارسی.   PDF  

داستایفسکی. آندره ژید. ترجمه حسن هنرمندی.       PDF

سفری در رکاب اندیشه. ج-. جلد اول: ازجامی تا آراگن.[ بیش از این چاپ نشد].     PDF  

سکه سازان. آندره ژید. ترجمه و ... حسن هنرمندی.      PDF

هراس: در صد و یک قطعه. حسن هنرمندی. با تحلیلی از محسن هشترودی.    PDF