Get the free Persian Web Font . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  This Persian web page has been created using ParsNegar II
 

¢Ûßh íÛqD×
íÛColÛqD× êDç íOìFÞk:ÖÞk pO¾k
(PwiÛ æoDJ)
 
 
 
 
 

(PwiÛ æoDJ)íÛColÛqD× êDç íOìFÞk:ÖÞk pO¾k¢Ûßh íÛqD×

íÛDFp ldC
 
 
 
 

íÛDFp ldC ¢zßÆ éF
qD× p¡Û
1380 ,ÉpGÜNßÊ 
 

ldC ,íÛDFpÂ
PwiÛ æoDJ :ÖÞk pO¾k¢Ûßh íÛqD×
1380 :PwiÛ IDZ
qD× MCoD¡OÛC
ÉpGÜNßÊ ,lñßv
:íÛD¡Û
ahad_ghorbani@passagen.se
http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/

¢ÇOØdq Ökp× éF ¢Ç¡ìJ
ÞoA Þ ÈÜçDÆ ,pèë ,X×ß× ,pëßç ,oDÜçk
.ÖC ælìÜz DçÚA qC oDF ÝìÎÞC Co Dç éÛCpN ÝëC pO¡ìF éÆ
 
 
 

ÚDOvpèz Ápz êDçDOvÞo íÛColÛqD× éWèÎ DF pRC ÝëC íÛColÛqD× ÝO×
Þ (pè¡ØñDÂ) íçDz , (ÞoA ,ÈÜçDÆ ,pèë ,X×ß× ,pëßç ,oDÜçk) lÛÞD×k
.PvC ælz PGR ÚA ½Cp¬C êDçDOvÞo

ælìÜz íÏÇz ÚDØç éF koCk kßVÞ éOÇv éÛCpN ÚqÞ ok éÆ DVpç
íÛD×q éÇÛA lì×C éF .lz ¦i¡× (???) éÛD¡Û DF DèÜN ,æl×A ælz
.kßz ClìJ ÚA ÚÞqß× Þ Pvok PëCÞo


 
 
 

ÝìNÓ éF íÛColÛqD× yoDËÛ êDØÜçCo

(consonant) Cl¤íF ½Þpd

ZH                            s
G                                   É
B                            E
GH                            ¹ ,Á
M                             Ö
T                        « ,M
K                                    Å
V                               Þ
J                              U
L                               Í
P                            I
H                          æ ,c
N                              Ú
S                     £ ,u ,Q
D                              k
Y                             ê
CH                           Y
R                              o
 
KH                            g
S                         H y
 
Z                    ° ,§ ,m ,q
F                             ½

(Vowel) oCkCl¤ ½Þpd

A (abr, adab, Ali, bar)                  pF ,íϵ ,EkC ,pFC ok ÝÏS× (éeO¾ Dë pFq) ùC
E (edaare, esm, derakht)       Phok ,ÙvC ,æoCkC ÝÏS× (æDNßÆ æpwÆ Dë pëq) ûC
O(otaagh, pol)                                ÐJ ,ÁDNC ÝÏS× (éب Dë ¢ìJ) úC
U (rud, ud, ghu)         ß ,kßµ ,kÞo ÝÏS× (kp¿× ¦iz Ößv ÞC ³¿ÏN ÚßZ) ÞC
I (Iran, miz, dir)                                                      pëk ,rì× ,ÚCpëC ÝÏS× íñ
AA (aab, aali, baar)                                         oDF ,íÎDµ ,EA ÝÏS× (æÔÆ DF êA) A
EE (eellat, deel)                                Ík ,Pϵ ÝÏS× (ælì¡Æ æpwÆ Dë pëq) ûC
OU (poul)                                                          ÍßJ ÝÏS× (ælì¡Æ éب Dë ¢ìJ) ßúC 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

êkpÆDç oDÆ íZ DWìÆ êlF éhA
êkpÆDç oDËÛC M o éÏ× ÖC
êkpÆDç oCp¾ M DV éÏ× ÖC
êkpÆDç oDë y o DÇëo Hëpº

êkpÆ éZ ÖDWÛC pv ,pOhk êlëk
íO¾pënKÛ Co D× éÏe×
íOiëpÊ D× éÏe× qC
êlz éÛDËìF pwJ oDë

Akhe badi kijaa chikaar haakerdi
Ame male re te engaar haakerdi
Ame male jaa te feraar haakerdi
Gharibe rikaare she yaar haakerdi
æpËÜzÞo
ÚkpÆ ÅpN ,ÝO¾pënKÛ :ÚkpÆDç oDËÛC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íñDÊpìz lØdC DÂA
íñClÛ æp× phDh
ÖoíF o D¡Û ÝÆDç oߤ
ÖoíF o DÜF phDh M

íçDÊpìz DÂA lØdC êC
íO¾pënKÛ MpçCßh êpçßz éF Cp×
Ößz ækßvA XÛpF êD¡Û qC oCnËF
ÙÜÇF lëDF éZ ÙÛCk í×

Agha Ahmed Shirgaei
Khaakher me re nedaaei
Savr haaken neshaa re bairem
Te khaakhere nenaa re bairem
æpËÜzÞo
Úlì¡ëlÛC æoDZ ,ÚkpÆ êoDÆ éF ÖClÂC :ÝOìF o DÜF
.PvC pNÈGv ÚCqoÞD¡Æ oDÆ íNl× ,XÛpF Úlìvo DN D¡Û Úlz ÖDØN ÝìF
.lÜÜÆ í× kr×DÛ ÝÎßØ·× Ml× ÝëC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pv ÐFDF ÖßF ÐJ íÜçA
pv ÖßF M ÖßF oßÏJ Ôç
pv ÁDN M ÖßF ßv ¹CpZ
pv ÍDF M ÖßF ær×ßÛ éÇaÆ

Öß¡F ÐFDF éÛDhkÞo pF íÜçA ÐJ
Ößz MC éÛDh ÀÃv íϤC pìN
Ößz MCéaÂDN êÞo ¹CpZ
Ößz ßN yߺA ÈZßÆ kr×DÛ

Aaheni pel bavem Baaboole sare
Helaa palver bavem te boum sare
Cheraghe sou bavem te taaghe sare
Kechke noumze bavem te baale sare
æpËÜzÞo
Co íÛCÞpìz ÚqÞ ælص éÆ éÛDh ÀÃv ok ÙÇe× Þ PvCo pìN :oßÏJ Ôç
.lÜÆ í× ÐØeN
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk qDºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

ÀÎC

éÏÎ o DONC éGØÊ Ý× o DONC
éÏ× oD× y ÖoßF éG×Dh Ckp¾
éÏÊ qo-qo Ý× é×oCk DV éÛÞ
éÏ× Hëpº éñClç æp× éZ

lçk í× ECßV íÛ ,ÙëßÊ í× Ý×
ÖÞo í× ÙçDÊkCq êDOvÞo éF Ckp¾
ÖoCk éÛDOvÞk êDç æßÇz ÖokD× qC
kCk pçßz PFpº éF Cp× ÞC CpZ

Ettaa re men gembe etta re lale
Ferdaa khambe bourem she maar re male
Vene jaa darme men rez-reze gale
Che me re hedaae gharibe male
æpËÜzÞo
ÐëDvÞ éF éVßN DF lëDz .kßz í× Eßwe× PFpº oÞDW× êDOvÞo æDÊ :PFpº
.lzDF íîÜ× Ùël í·ØV«DGNoC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êkpÇF p M é×ÞrF LÊ DONC
(???) êkpÆDç ÅpN M o éÏ× é×C
ÚÞpìF éG×C Ý× ßz EDOçD× éØç
ÚßFp ÖßÛ M êkpÇÛ Eßh oDÆ

êkpÆ pè Ökq ½pd Èë
êkpÆ ÅpN Co D× éÏe×
ÖÞo í× ÚÞpìF EDOè× êDçHz éØç
P×DÛ êCl¾ êkpÇÛ íFßh oDÆ

Ettaa gap bazoume te ghar bakerdi
Ame male re tark haakerdi
Hame maahtaabe shou men embe biroun
Kare khoub nakerdi te noume gherboun
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éwìKF xìJ éØNíF oDë DONC
éwìv éÜN PÊ éØNíF oDë DONC
oDh ÔJ DaF éØNíF oDë DONC
oCp Ökp× éØNíF oDë DONC

íÛkp× Þ koq ÖlërÊpF êoDë
ÉorF Èvßv éìGz ÖlërÊpF êoDë
koßh í× kpv êßÏJ ÖlërÊpF êoDë
PvC ÚCpËëk pìVC éÆ ÖlërÊpF êoDë

Etta yaar baiteme pisse bapisse
Etta yaar baiteme gat tane sisse
Etta yaar baiteme becha-pelaa-khaar
Etta yaar baiteme mardeme gheraar
æpËÜzÞo
DèÜN) êr× ÙÇzC qC Þ kßF ´ßÜO× oDìwF ÚkßF për× Dë ÚkßF êoCp :oCpÂ
êqoÞD¡Æ oDÆ æoÞk êCpF Dë éÛÓDv í»ÏG× PhCkpJ DN ÅCoßh Þ koßh
.P¾pÊ í× pF ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝÇ¡F úC ÝÇzC éÛ û C ok pv ÚÞC qC
ÝÇ¡Û M o ßÎ êÔÆ-ÙÎ ßìv
ærìÏ× ArìÎ ÞC ÔÆ-ÙÎ ßìv
ærìòJ kpv ,ækÞ éÜN DÜ×

lëA í× yßhpv Þ kDzÞpFÞo qC
ÚCkpËÛpF Co êlØÛ æÔÆ éGÎ
PvC rìØN Þ æDìv êlØÛ æÔÆ
PvC ÚCrh phA ,D× UCÞkqC oCpÂ

Az oun sar darene eshken oo beshken
Siyou lam-kelaaye lou re te neshken
Siuou lam-kelaa oo lizaa malize
Menaa tene vade, sarde paeize
æpËÜzÞo
PvC íÎDW× ,PzCkpF Þ Ý×ph ,Þok qC xJ ,ÚCrh ÖÞk éØìÛ :rìñDJ kpv
. . . Þ UCÞkqC ,p¿v êCpF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DÇaì× ÁDZ-ÁDZ éÜÛû C ok pv ÚÞC qC
DÇO× ÙìÜÆk Ùëo íF û o pJ
ÓDF éÜiÎDF ÙëlG×k û o DÇO×
ÓÓ éWÛÞC ÙìÜÆDç pGÎk DÜ×

lÜëA í× ÁDZ È¡WÜÊ êCéOvk ÞpFÞo qC
ÙërëpF ¢ÎDF ok ÙëpìËF Co ypJ
ÙìèÛF éÛDh ÓDF ok Co ¢ÎDF
ÙìFCßiF DWÛA ÖpGÎk Þ Ý×

Az oun sar darenne chagh-chagh-e michkaa
Par-re bayrim dakenim metkaa
Metka-re dembadyim baalkhene baalaa
Haakenyim me-naa delbar ounje laalaa
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?éñDWìÆ éÜÆ éÛ û C ok pv ÚÞC qC
éñD¨o DV Ö Ík ÅqDÛ éÛÞ
?éçDÜÊ ÝñClç ¢h Å éÜÊ íÆ
(???) éñDJ Ö ECßV P×Dì qÞo

?PwìÆ pOhk lëA í× éÆ ÚA
koCk PvÞk Cp× ¢ÆqDÛ Ík
?PvC æDÜÊ ¢ÛlìvßF lëßÊ í× éÆ
ÙOwç ßËivDJ Ökßh rìhDOvo qÞo

Az oun sar darene kene kijaae
Vene naazeke del mejaa rezaae
Ki gene ke khesh-hdaaen genaahe
Rouze Ghiyaamete jevaab me paae
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜØÛ o oDë éÛ û C ok pv ÚÞC qC
éÜØÛ oCÞph ßWV oq Èë pØÆ
oCÞph E oCÞph ßWV oq Èë pØÆ
oDëC ÍDv Èë ÙwiF é¡Æ M

lvo í× p²Û éF ÖoDë lëA í× ÞpFÞo qC éÆ ÚA
lvo í× p²Û éF oCÞph Èë ÚDOwJ Þ ´om Èë pØÆ
oCÞph Èë ÚDOwJ Þ ´om Èë pØÆ
ÙFCßiF ÖDØN ÍDv Èë yߺA ok

Az oun sar darene yaarre nemene
Kamer yek zar jejou khervaar nemene
Kamer yek zar jejou khervaar-be-khervaar
Te kaashe bakhesem yek saale ayyar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o ÚßØvA ækpÆDç P¡× æoDwvC
o ÚßÎCk y ækpÆDç yp¾ ÚDV DWìÆ
o ÚßìϺ Ùëk ,ækoDìF ¢N ÍÞC
!?o ÚßØè× y p¬Dh éwvDh ælÜZ

kpÆ pJ Co ÚDØvA æoDOv
PhClÛC yp¾ Co éÛDh ÚÓCk pOhk
koÞA ÚDìϺ xKv Þ ¢NA ÍÞC
!?koCnÊ í× ÖCpOdC ¢ÛDØè× éF olÃZ

Assare mashat haakerde aasemoon re
Kijaa jaan farsh haakerde she daloun re
Awel tash biyarde deyyem ghayloon re
Chande khasse khaatere she mehmoon re
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld oDVDÂ ÚCoÞk
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oD¿Û êÓDF éØìF PiF ÚßzC
oClÛDV Þ xìño éÜNíF o oÞk Ö
oDÜÆ ÚÞlÛq éÛkoßF æp×
oDO¾pÊ é×íF éwvÞ ¢h DNk

ÖkßF ælìFCßh oD¿Û êÓDF H¡ëk
lÛkpÆ æp¤De× Cp× DçÖoClÛCs
lÜOhClÛC ÚClÛq éF Cp×
Ölz pìvC évßF DN Þk êCpF

Ashoun bakhet bime baakaaye nefaar
Me doure baitne raeiisaa jaandaar
Mere baverdene zendoune kenaar
Detaa kheshe vese baime gereftaar
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk qDºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
"íOÆ qDØZ" Ý× éØìF PiF ÚßzC
íOÎÞk u pç ßØF ÝìzD× DN u
íçDz ÖoßF oAßv ÖßF o DNC
êokßÆ u pç ÖpìF ÍDØvk DN u
íÏÊ o DNC ÚÞk pv o DNC
êoDGVC ÖoßF ÖpìF Ý× o DNC

ÖkßF ælìFCßh "íOÆqDØZ" H¡ëk
lÛl×A íOÎÞk ÝìzD× DN év
ÖÞpF íçDz éF oCßv Co íÇë
ÖpiF êokßÆ ÍDØOvk DN év
lÜGF ÚkoÊ Co íÇë Þ pv éF Co íÇë
ÖÞpF êqDFpv ÖpìËF Ý× Co íÇë

Ashoun bakhet bime Mlijeketi
Se taa mashin bemou har se douleti
Etta re bavem soaar borem Shahi
Se taa dasmaal bairem har se kodari
Etta re sar daven etta re gali