برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

   ایل گویجی.  نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن. 

 

[ دوره نخست ] شماره:

    1      2      3     4                      8      9      10      11      13    

 دوره جدید، شماره:

   1     2      3    14      15      16      17      18      19     20- 21       22- 23       24       25

ایل گویجی- واحد عشق آباد.     شماره1     شماره 2

 

 

بازگشت به کتابخانه