برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

   گیله وا.

 پیشاپیش این را نوشته باشم که  برگی از شماره های13، 14، 22- 23 را نمی یابیم. افسوس  می برم به دوستی که چند شماره را به دستم رساند و رویه هایی را کند! در پاسخ پافشاری ، شنیدم  که امروزه دردسر آفرین هستند!این نکته را نوشتم تا کوتاهی را از من ندانند. همچنین همروزگاران و آیندگان بدانند چه اندازه ستم بر ما رفت که دیر نوشته های چاپ شده را نیز به دست خود از کارنامه ها بریدیم!

تفو بر فروانروایان شوم اسلامی و یا هر باور نامردمی !   

همچنان می کوشم که کاستی های پیش گفته  را به دست آرم و به دیدگان خواستاران بسپارم.

بمون تپوری         پاییز 2010 / 1389

 

شماره:

 1     2     3- 4     5     6 -7     8- 9     10     11     12    13     14      15    

 16- 17    18     19- 20    21    22 -23     24 -25     ضمیمه25     26    27 -28 

 29 -30     31     32     ضمیمه 32     33    34    35     36     38    39     40 -41  

 42- 43     44    45     ضمیمه45     46    ضمیمه46    47     48     ضمیمه48     49   

  ضمیمه49     50      ضمیمه50     51     52     53      54     55     56     ضمیمه56

 57     58     59     60     61     62     63      64     65     ضمیمه65

رویه های 3-4 شماره 13

رویه های 3-4 شماره 14

 

بازگشت به کتابخانه