برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

   گنگش/ گئنگش. ارگان دمکراتیک ترکمنهای ایران - خارچ از کشور.

از شماره2 "نشریه سیاسی، اجتماعی  وفرهنگی ترکمنهای خارج از کشور" نام گرفت.  

شماره:

  1           3      4       5       6      7       9      10      12     13     14      15  

  16     17    

 

بازگشت به کتابخانه