برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  30: و

    

وزن شعر فارسی. پرویز ناتل خانلری.    PDF

وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران ازسال 1291 تا 1322 قمری. به کوشش علی اکبرسعیدی سیرجانی.    PDF

وندهای فارسی. محمدعلی لوائی.      PDF

 

بازگشت به کتابخانه