برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  29: ن

    

نادرشاه. هنری مورتیمردیوراند. ترجمه  [ محمد علی داعی الاسلام] با نام: سید محمدعلی ایرانی.    PDF1     PDF2

نامه دانشوران ناصری. زیر نظرعلیقلی میرزا اعتضادالسلطنه. ج2   PDF1    PDF2    PDF3    PDF4        ج5     

   PDF1    PDF2      ج7   PDF  

نامه هایی در باره ایران و ترکیه آسیا: سفرنامه ژی. ام تانکوانی. ژی. ام تانکوانی. ترجمه علی اصغر سعیدی.     PDF

نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی. زهرا شجیعی. 4 جلد.    PDF1    PDF2    PDF3    PDF4 

نخستین کنگره نویسندگان ایران: تیرماه 1325.[به کوشش انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی].  PDF

نظریه ی دولت در ایران. آن کاترین سواین فورد لمتون. گردآوری، ترجمه و پیوست ها چنگیز پهلوان.     PDF 

نظم و نظميه در دوره قاجاریه. مرتضی سیفی فمی تفرشی.     PDF

نقش آذربايجان در تاريخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران: خلاصه تاریخ آذربایجان از دوره  ماد تا عصر مشروطیت.

منوچهر مرتضوی. به کوشش حسین احمدی پور.     PDF

نقش و تحول روانی زن ایرانی طی تاریخ کهنسال ایران. آذر رهنما.    PDF

نگاهی به تحولات اخیر ایران و دورنمای آینده. فیروز گوران.[ سخنرانی و پاسخ به پرسش ها درهامبورگ، اکتبر1999. ویراسته بمون تپوری/میرا].   PDF

نگاهی به زندگی ایرانیان یهودی. علی اصغر مصطفوی. با همکاری آتوسا مصطفوی.[ نام روی جلد: ایرانیان یهودی].      PDF

نمایش های ایرانی. صادق عاشورپور. 2جلد.    PDF1    PDF2

نمد پوشان. تحلیلی کوتاه از جنبش حروفیان. ابوذر ورداسبی.  PDF

نوروزنامه. عمر خیام نیشابوری. بامقدمه و... مجتبی مینوی.    PDF

 

بازگشت به کتابخانه