برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

   

   25: ک

         

کاروند کسروی. مجموعه 78 رساله و گفتار از احمد کسروی. به کوشش: یحیی ذکاء.    PDF

کانون بانوان: با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکتهای زنان در ایران. مریم فتحی.    PDF

کتاب پهلوی: نشریه مخصوص موسسه اطلاعات بمناسبت تاجگذاری اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر.     PDF

کتابخانه های ایران: از ماقبل از اسلام تا عصر حاضر در داخله و خارجه و ذکر برخی از نفایس کتب خطی و نسخ نایاب.

عبدالعزیز جواهر کلام.    PDF

کتاب سفید: نقش جمهوری اسلامی ایران در جنگ اعلام نا شده علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان. کابل: وزارت امورخارجه ج. د. ا،

مدیریت اطلاعات و نشرات، 1365.     PDF

کتابشناسی فرخی یزدی. حسین مسرت.      PDF

کتابشناسی کتابهای فارسی منتشر شده در آلمان( 1375-1357).[در رویه هشت از " همت " معین الدین محرابی

 برای گردآوری یاد شد]. PDF

کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران. رکن الدین همایونفرخ. 2جلد.  PDF1      PDF2  

کردستان معاصر. م. س.لازاریف؛ ش. خ. محوی [ ودیگران]. ترجمه کامران امین آوه.    PDF

کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. رشید یاسمی.    PDF

کوروش کبیر. هارولد لمب. ترجمه صادق رضازاده شفق.   PDF

   
 

بازگشت به کتابخانه