برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

   

   24: ق

         

قبله عالم: ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران ( 1313- 1247). عباس امانت. ترجمه حسن کامشاد.      PDF

قرن گم شده: اقتصاد و جامعه  ایران در قرن نوزدهم. احمد سیف.    PDF

قصص العلما. محمد تنکابنی.    PDF1      PDF2

        PDF  قصه سنجان: داستان مهاجرت زرتشتیان ایران به هند. سروده بهمن کیقباد. ویراسته هاشم رضی.  
 

 

بازگشت به کتابخانه