برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  17: ص

 

صیاد الهی و شاهباز ازلی یا دوره دامیاری: از کلامهای مقدس اهل حق بزبان گورانی... . محمد مکری.      PDF

 

بازگشت به کتابخانه