برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

  16:  ش

      

شاهان شاعر: احوالات شاهان و شاهزادگان سخنور و بعض شعرای دربار آنان و برگزیده اشعار آنان. ابوالقاسم حالت.     PDF

شاهنشاهی و دینداری. محمد باقر نجفی.    PDF

شبه خاطرات. علی بهزادی. 2جلد.      PDF2      PDF1      

شدالازار فی حط الاوزارعن زوار المزار.معین‏ الدین ابوالقاسم جنید شیرازی. به تصحیح وتحشیه محمد قزوینی؛ عباس اقبال.    PDF 

شرح حال رجال ایران  در قرن 12 و 13 و 14 هجری. مهدی بامداد. 6جلد. PDF1      PDF2     PDF3     PDF4     PDF5    PDF6  

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. باقر عاقلی. 3جلد.     PDF1      PDF2      PDF3

شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان. سی. ام. مک گرگر. ترجمه مجید مهدی زاده؛ اسدالله توکلی طبسی.

2جلد.       PDF2      PDF1          

شرح کامل مرصاد العباد. اکرم رحمانی؛ علیرضا اقدامی.    PDF

شرفنامه. شرف‌الدین بن شمس‌الدین بدلیسی(شرف‌خان بدلیسی).  [ چاپ مصر].   PDF

شکل گیری انقلاب اسلامی: از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی. محسن میلانی. ترجمه  مجتبی عطارزاده. ویراستار ارغوان غوث.     PDF

شکنجه موقوف! و شریعت در قربانگاه قدرت. ابوذر ورداسبی.   PDF

شمس التواریخ: شرح حال فقها و حکما و عرفا و شعرا و ادبا. اسدالله ایزد گشسب گلپایگانی ( شمس/ درویش ناصر علی). به اهتمام

 عبدالباقی ایزد گشسب.    PDF

شمه ای درباره شناخت ایران و جهان. احسان طبری.     PDF

شهرستان های ایرانشهر: نوشته ای به زبان فارسی میانه در باره ی تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران. ؟.با آوانویسی،

ترجمه ی  فارسی و یادداشت ها تورج دریایی. ترجمه شهرام جلیلیان.        PDF   

شهسواران کوهسار: سفرنامه ی نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی. ماری ترز. ترجمه محمد شهبا.      PDF  

شیر و خورشید. اولیویه وارن. ترجمه عبدالمحمد روح بخشان.    PDF

 

 
 

بازگشت به کتابخانه