برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  14: ژ

 

ژنرال سمینو در خدمت ایران عصر قاجار و جنگ هرات 1266-1236 هجری قمری. بارتلمی سمینو. به كوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)؛ سعید میرمحمد صادق.

 با مقدمه ژان كالمار.   PDF

 

 

بازگشت به کتابخانه