برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  11: ذ

 

ذیل تاریخ عالم آرای عباسی. اسکندربیک منشی؛ محمد یوسف قزوینی. به تصحیح احمد سهیلی خوانساری.    PDF

 

 

بازگشت به کتابخانه