برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

    

  9: خ

 

            PDF      خاطرات احتشام السلطنه. محمودعلامیر احتشام السلطنه. به کوشش محمد مهدی موسوی. 

خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ. کیخسرو شاهرخ. به کوشش شاهرخ شاهرخ؛ رایشنا رایتر. ترجمه غلامحسین میرزا صالح.   PDF

خاطرات سفر ایران . ژولین دو روش شوار. ترجمه مهران توکلی.    PDF

خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ: وزیر مختار بریتانیا در ایران در عهد سلطنت مظفرالدین شاه قاجار از دوران ماموریتش در

هندوستان- مصر-ایران. سرآرتور هاردینگ. ترجمه جواد شیخ الاسلامی.      PDF  

خاطرات لیدی شیل " همسروزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه".  ماری شیل. ترجمه حسین ابو ترابیان.     PDF

خاطرات مهاجرت. از دولت موقت کرمانشاه تا کمیته ملیون برلن. عبدالحسین شیبانی( وحیدالملک ). به کوشش ایرج افشار؛

 کاوه بیات.PDF 

خاطرات وزیر مختار: ازعهدنامه ترکمن چای تا جنگ هرات. ای. او. سیمونیچ. ترجمه یحیی آریان پور.   PDF

خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام. علی اکبر مظاهری. ترجمه عبدالله توکل.[ نام روی جلد: خانواده ایرانی دردوران

 پیش از اسلام].PDF   

خانه ادریسیها. غزاله علیزاده.    PDF

خسرو شاکری،" مصدق و ملکی". فرخ شعاعی.      PDF 

خیمه شب بازی. صادق چوبک. [ یازده 11 داستان کوتاه].     PDF

 

بازگشت به کتابخانه