برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

    

  6: ج

          

جامع مفیدی. محمدمفید مستوفی بافقی. به کوشش ایرج افشار.      PDF1      PDF2      PDF3

جامعه، دولت و جنبش زنان ایران 1342-1357: مصاحبه با مهناز افخمی. مهناز افخمی. ویراستار غلامرضا افخمی.    PDF

جایگاه اندیشه سیاسی قدیم در نقادی اندیشه سیاسی معاصر ایران. جواد طباطبائی.     PDF

جایگاه سیاسی، اجتماعی زنان در شاهنامه. فریده یوسفی. ویراستار علی صادقی.    PDF

جایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران. سعید مولیانی.    PDF

جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران ( 7 )  اختلاف تجارتی ایران و هلندو بازرگانی هلند درعصر افشاریان و زندیان (

1715- 1712). ویلم فلور. ترجمه ابوالقاسم سری.          PDF

جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران ( 10) هلندیان در جزیره خارک (خلیج فارس) در عصر کریم خان زند. ویلم فلور.

ترجمه ابوالقاسم سری.       PDF

جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. گی لسترنج. ترجمه محمود عرفان.    PDF1      PDF2

جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب 57. الیز ساناساریان. ترجمه نوشین احمدی‌خراسانی.     PDF

جنبش ملی ادبی. حسن تقی زاده.     PDF

جنگ جهاني در ايران. سر کلارمونت اسکرین. ترجمه غلامحسین صالحیار.       PDF

 

بازگشت به کتابخانه