برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی  

****************

 

 2: ب

 

بابرنامه موسوم به توزک بابری. ظهيرالدين محمد بابر.ترجمه از ترکی به فارسی بيرام خان. به تصحیح وچاپ محمد

ملک الکتاب شیرازی.   PDF

بابک خرم دین دلاور آذربایجان.  سعید نفیسی.[ چاپ 1333خ].      PDF 

باریکاد: قیام مسلحانه. ترجمه ع. ج. رودباری؛ س. ا. افروز.[ عباس جمشیدی رودباری. سه نوشته از اسناد جنبش چپ جهانی در زمینه خیزش مردم برای سرنگونی رژیم].     PDF

بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی ورژی تنباکو. هما ناطق.    PDF

بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان ( از ورود آریاییها تا سقوط امپراتوری ساسانی). محمود جعفری دهقی.     PDF

بازنگری در تاریخ، قاجاریه و روزگار آن: همراه با خاطرات نگارنده وتاملاتی چند در برخی از رویدادهای معاصر ایران. ابونصر عضد قاجار.     PDF

باستان شناسی و هنر ایران. شماره2( بهار1348).       PDF

باغهای ایران و کوشکهای آن. دونالد نیوتن ویلبر. ترجمه مهیندخت صبا.     PDF

باغهای خیال: هفت قرن مینیاتور ایران. ا. م. کورکیان؛ ژ. پ. سیکر. ترجمه پرویز مرزبان.   PDF

بالا رودیها و پائین رودیها. خسرو شاهانی.    PDF

بحران ارزشها. علی اصغر حاج سیدجوادی.      PDF

بدایع الآثار. محمود زرقانی.2 جلد. [ ج1 چاپ بمبئی 1914م ؛ ج2چاپ دکن، 1921 م].      PDF1     PDF2

بررسی هنر و ادبیات. مهدی توحیدی پور.     PDF

برلنی ها: اندیشمندان ایرانی در برلن 1915- 1930. جمشید بهنام.    PDF

برمکیان. محمد عبدالرزاق کانپوری. ترجمه مصطفی طباطبائی؛ رام.ه. بودراجا.    PDF

               PDF    بزم آورد: شصت مقاله در باره تاریخ، فرهنگ و فلسفه. عباس زریاب خویی. 

بيچاره اسفنديار. علی اکبر سعيدی سيرجانی.   PDF

بیست سال بعد از امیرکبیر: متضمن شرح اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در رابطه با مرحوم " مجدالملک"

و کتاب انتقادی او: رساله  مجدیه. علی امینی. با تصحیح و مقدمه و توضیحات فضل الله گرکانی.    PDF

 

بازگشت به کتابخانه