برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتابخانه- گیل ماز و گرگان دیرین

***********************

       

     کتاب و دست نوشته.  20:   ظ  

 

ظهیرالدوله در حکومت مازندران. تلگرافهای مربوط به سومین دوره حکومت او [ 1328-1329 ق]. علی بن محمد

 ناصر( ظهیرالدوله ). به کوشش ایرج افشار.                  PDF  

 

بازگشت به کتابخانه