برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتابخانه- گیل ماز و گرگان دیرین

***********************

 کتاب و دست نوشته.  10: د   

 

داستان دگردیسی: روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج. سعید حمیدیان.        PDF

دانشنامه ی تبرستان و مازندران. سرپرست گروه نویسندگان و ویراستاران جهانگیر نصری‌اشرفی. سرگروه ویراستاران جعفرشجاع ‌کیهانی. ویراستار نهایی معصومه افشار. تهران: نشرنی؛ با همکاری ساری: درنگستان، 1398، 5 جلد.

[ گردآورده ای است با ادعای نزدیک به هجده سال کار، افزون بر هزار و دویست پدیدآورنده و دست اندرکار، و نیز پشتیبانی همه سویه کشورداران. با این همه، کتاب، کاستی و کژی پرشمار دارد و نامش را هم به نادرست انسیکلوپدیا/ دانشنامه نگاشتند!! با نگرداشت قرارداد با نویسندگان (هر رویه/ صفحه چاپی، سی هزار تومان پس از پخش کتاب) تردیدی نیست که آماج نصری اشرفی، سوداگری، سودجویی و کتابسازی، است. بمون تپوری].

 PDF1      PDF2       PDF3       PDF4       PDF5    

دانشوران ساری. حسین اسلامی.   PDF

دختر همسایه. جواد فاضل.       PDF

در ترکمن صحرا چه گذشت؟ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر.      PDF

در شناخت فرهنگ و ادب مازندران: به یاد امیر پازواری. به کوشش فرهنگخانه مازندران.      PDF

در قلمرو مازندران. جلد1( بهار1370 ). به کوشش حسین صمدی.          PDF 

در قلمرو مازندران. جلد2( زمستان1372 ). به کوشش حسین صمدی.    PDF 

در قلمرو مازندران. جلد3( بهار1374 ).  به کوشش حسین صمدی.    PDF 

در ماگادان کسی پیر نمی شود ( یادمانده ها دکتر عطاء الله صفوی از اردوگاه های دایی یوسف). به کوشش اتابک فتح

 الله زاده. PDF 

درنگی نه، درندگان در راهند. مینا اسدی. [ نام روی جلد: درنگی نه، که درندگان در راهند].      PDF      

دریا پشت تردیدهای توست.  مینا اسدی.     PDF

دریای خزر. لطف الله مفخم پایان. ترجمه و تحقیق جعفر خمامی زاده.    PDF

دریای خزر؛ رژیم حقوقی، مواضع کشورهای ساحلی و حضورآمریکا. گفت و گوهای ناصر قبادزاده با هوشنگ حسن یاری [ ودیگران].     PDF

دریای خزر( منافع روسیه و امنیت ایران). بهرام امیر احمدیان؛ مهناز گودرزی.     PDF

دریای خزر و امنیت ملی. فتح الله دهقان.     PDF

دریای خزر و قدرتهای بزرگ: امپریالیزم بریتانیا ( 1338- 1335 ه.ق). محمد علی کاظم بیکی.   PDF 

دریای کاسپین و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. مصطفی محمدجانی؛ رسول افضلی و علیدوست امیری.    PDF

دریای مازندران. احمد بریمانی.       PDF

دریای مازندران: پژوهش در جغرافیای طبیعی،نام وپیشینه تاریخی.....ایرج افشار سیستانی.        PDF

دری به خانه خورشید ( مجموعه شعر). سلمان هراتی.      PDF

دژاستوناوند. منوچهرستوده؛ محمدمهریار و احمدکبیری.[ نام دیگر: استوناوند: دژی که سه هزار و ششصدسال از عمر آن

میگذرد].    PDF 

دستور زبان ترکی ترکمنی. فیلیپ اشمرکا بلاشه. ترجمه اسلام هورن.       PDF        

دشت گرگان. عباس شوقی.     PDF 

دعوت. گوشه هایی از زندگی مبارزاتی مختومقلی فراغی شاعرنامی خلق ترکمن.  قربان دردی قربان صحت اف.

 ترجمه ایل گویجی.    PDF    

دفترهنر.ویژه" سایه". س3، ش5( اسفند1374).       PDF 

دفتر هنر، ویژه ی نیما یوشیج. س 8، ش13( اسفند1379 ).          PDF1         PDF2    

دماغ شاه: داستان های کوتاه. محمد علی افراشته. به کوشش بهزاد موسایی.   PDF

دنیا، خانه ی من است. 50 نامه از نیما یوشیج.        PDF   

دوبیتی هایی از مازندران. گردآورده علی اصغر مهجوریان نماری. به گزارش م. نماری.       MHT1         MHT2       MHT3

دودمان علوی در مازندران. ه. ل. رابینو. ترجمه محمد طاهری (شهاب).      PDF

دوران پهلوی [ کارکرد رضاشاه از1304 تا1314]. ترجمه و تالیف م.ر.هزار.       PDF

دوسفرنامه از نیما یوشیج. نیما یوشیج.  تصحیح و تحقیق علی میر انصاری.      PDF          

دونامه: از نیمایوشیج به شین پرتو و از شین پرتو به نیما یوشیج. نیمایوشیج؛ شین پرتو[ علی شیرازپور پرتو].     PDF

دهه نخستین. احسان طبری.     PDF      

دیار ترکمن ( سفرنامه پسر اعتمادالسلطنه ). عبدالله قره گزلو همدانی. به کوشش حسین صمدی. ازروی چاپ 1371     PDF

دیار دیو سپید( تصاویری از مازندران:1- آیینها ). . آثار عکاسی صفی اندیکلایی.     PDF

   PDF     .ديدار١٣٨١.  احد قربانی

دیوان اشعار اشرف مازندرانی. محمد سعید اشرف مازندرانی. به کوشش محمد حسن سیدان.[کتابشناسی اشرف، حسین صمدی].   PDF

دیوان امیر پازواری. تصحیح و ترجمه. به اهتمام منوچهر ستوده؛ محمود داودی درزی کلایی.       PDF   

دیوان حزین. محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی. نسخه تصحیح کرده مصنف. با مقدمه ممتاز حسن.       PDF

دیوان حزین لاهیجی. محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی. به تصحیح ذبیح الله صاحبکار.      PDF 

دیوان خلعتبری: کتاب جنگل. اسدالله خلعتبری تنکابنی.      PDF

دیوان سراج الدین قمری آملی. سراج الدین قمری آملی. به اهتمام یدالله شکری.     PDF

دیوان صاحب مازندرانی. محمدتقی صاحب علی آبادی( صاحب دیوان، ملالى). [ دستنویس. ضمیمه مراسلات].   PDF

دیوان شرفشاه دولائی. شرفشاه دولائی. به کوشش محمدعلی صوتی.    PDF

دیوان صبوری بضمیمه تاریخچه تاسیس کتابخانه ملی رشت.  به اهتمام هادی جلوه.  PDF  

دیوان صوفی مازندرانی. محمد صوفی مازندرانی. به اهتمام، تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب.     PDF

ديوان فدايی مازندرانی( مقتل). محمود فدايی مازندرانی. مقدمه، تصحیح و تعلیقات فریدون اکبری، شلدره ای.    PDF

دیوان لامعی گرگانی. ابوالحسن بن محمد اسماعیل لامعی گرگانی. به کوشش محمد دبیر سیاقی.     PDF  

ديوان مختوم‌قلی فراغی( متن انتقادی). تصحیح... نورمحمدعاشورپور. بازخوانی... یوسف قوجق. 2جلد.   PDF1         PDF2                 

دیوان هلالی جغتائی با شاه و درویش و صفات العاشقین او. هلالی جغتائی استرآبادی. به تصحیح سعید نفیسی.    PDF

 

بازگشت به کتابخانه