برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه  " اعـلا میه جهانی حقوق بشر "  را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه