برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  29: ن

    

نادرشاه. هنری مورتیمردیوراند. ترجمه  [ محمد علی داعی الاسلام] با نام: سید محمدعلی ایرانی.    PDF1     PDF2

نامه دانشوران ناصری. زیر نظرعلیقلی میرزا اعتضادالسلطنه. ج2   PDF1    PDF2    PDF3    PDF4        ج5     

   PDF1    PDF2      ج7   PDF  

نامه هایی در باره ایران و ترکیه آسیا: سفرنامه ژی. ام تانکوانی. ژی. ام تانکوانی. ترجمه علی اصغر سعیدی.     PDF

نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی. زهرا شجیعی. 4 جلد.    PDF1    PDF2    PDF3    PDF4 

نخستین کنگره نویسندگان ایران: تیرماه 1325.[به کوشش انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی].  PDF

نظریه ی دولت در ایران. آن کاترین سواین فورد لمتون. گردآوری، ترجمه و پیوست ها چنگیز پهلوان.     PDF 

نظم و نظميه در دوره قاجاریه. مرتضی سیفی فمی تفرشی.     PDF

نقش آذربايجان در تاريخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران: خلاصه تاریخ آذربایجان از دوره  ماد تا عصر مشروطیت.

منوچهر مرتضوی. به کوشش حسین احمدی پور.     PDF

نگاهی به زندگی ایرانیان یهودی. علی اصغر مصطفوی. با همکاری آتوسا مصطفوی.[ نام روی جلد: ایرانیان یهودی].      PDF

نمایش های ایرانی. صادق عاشورپور. 2جلد.    PDF1    PDF2

نوروزنامه. عمر خیام نیشابوری. بامقدمه و... مجتبی مینوی.    PDF

 

بازگشت به کتابخانه