برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی  

****************

 

 2: ب

 

بابرنامه موسوم به توزک بابری. ظهيرالدين محمد بابر.ترجمه از ترکی به فارسی بيرام خان. به تصحیح وچاپ محمد

ملک الکتاب شیرازی.   PDF

بابک خرم دین دلاور آذربایجان.  سعید نفیسی.[ چاپ 1333خ].      PDF 

بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی ورژی تنباکو. هما ناطق.    PDF

باستان شناسی و هنر ایران. شماره2( بهار1348).       PDF

باغهای خیال: هفت قرن مینیاتور ایران. ا. م. کورکیان؛ ژ. پ. سیکر. ترجمه پرویز مرزبان.   PDF

بدایع الآثار. محمود زرقانی.2 جلد. [ ج1 چاپ بمبئی 1914م ؛ ج2چاپ دکن، 1921 م].      PDF1     PDF2

بررسی هنر و ادبیات. مهدی توحیدی پور.     PDF

برمکیان. محمد عبدالرزاق کانپوری. ترجمه مصطفی طباطبائی؛ رام.ه. بودراجا.    PDF

               PDF    بزم آورد: شصت مقاله در باره تاریخ، فرهنگ و فلسفه. عباس زریاب خویی. 
 

بازگشت به کتابخانه