برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران. رکن الدین همایونفرخ. 2جلد.

برج لاجیم: نگین جاذبه های تاریخی مازندران. مصطفی رستمی

امریکاییها در ایران:( خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). آرتور چستر میلسپو. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

از زبان شناسی به ادبیات. کورش صفوی. 2جلد.

صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج. نیما یوشیج. به تصحیح سعید رضوانی؛ مهدی علیائی مقدم

ااندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار). فریدون آدمیت

پژوهشی در زمینه نامهای باستانی مازندران. حسن حجازی کناری. با پیشگفتار فریدون جنیدی

بزم آورد: شصت مقاله در باره تاریخ، فرهنگ و فلسفه. عباس زریاب خویی

تاریخچه خلق ترکمن. آنه محمد احمدی.

نخستین کنگره نویسندگان ایران: تیرماه 1325.

تاریخ رامیان وفندرسک. محمد علی سعیدی.

آرایش و پوشش زنان از عهد مغول تا  پایان دوره ی قاجار. خدیجه  کاظمی. ویراستار ا. امیردیوانی

فرهنگ مردم الاشت و سوادکوه. کیوان پهلوان.

اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار1263- 1240/ قمری/ 1847- 1824 میلادی. به کوشش فاطمه قاضیها

فرهنگ مثلهای مازندرانی. طیار یزدان پناه لموکی.

آخرین نشانه های باستان از قومس تا تبرستان. محمدرضا گودرزی پروری

دژاستوناوند. منوچهرستوده؛ محمدمهریار و احمدکبیری.

تاریخ آموزش و پرورش بابل و بند پی. شهرام قلی پورگودرزی؛ یوسف الهی

احزاب سیاسی در مازندران 1332- 1320. سیف الرضا شهابی.

تاریخ راقم. میر سید شریف راقم سمرقندی. به کوشش منوچهر ستوده.

تاریخ نوشهر و کجور ( از خاجیک تا نوشهر). بیژن قیصری فیروز

تاریخ فرهنگ اولین های شهر بندری نوشهر. نورمحمد سلطان پناه چورنی

جایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران. سعید مولیانی

مازندران در عصر وحشت: ( تاریخ مازندران در دوره های افشاریه و زندیه).علی اکبر عنایتی

واژه نامه و واژه نمای کنزالاسرار مازندرانی (دیوان امیرپازواری). گیتی شکری. ویراستار فرزانه وزوایی

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 23.01.2019

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی